Výbor futbalového klubu Lokomotíva si dovoľuje týmto reagovať na informácie, ktoré v Magazíne DTV vysielanom dňa 21.09.2016 uviedol starosta mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves Milan Jambor na margo Lokomotívy a ktoré sú nepravdivé, považujeme ich za hrubo zavádzajúce a škodiace Lokomotíve ako organizácii. Starosta MČ DNV do kamery DTV uviedol, že futbalisti nevyúčtovali dotáciu poskytnutú na rok 2015 a uviedol aj výšku dotácie a to 12.000,- euro. Tieto informácie sa nezakladajú na pravde. FCL dostala od MČ. DNV dotáciu na rok a to 11.500,- euro a to v dvoch splátkach po 5.750 euro. Klub Lokomotívy riadne vyúčtovala dotáciu a to v troch vyúčtovaniach: 1. vyúčtovanie dňa 14.09.2015 vo výške 6.580,21 euro 2. vyúčtovanie dňa 11.10.2015 vo výške 12.551,68 euro 3. vyúčtovanie dňa 16.12.2015 vo výške 9.105,62 euro. Spolu to činí 28.237,51 euro (miesto požadovaných 23.000,- euro). FCL tak splnila podmienku platného Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) MČ DNV, ktorá vyžaduje predložiť viac ako 50% financovania z vlastných zdrojov na podaný projekt „ Výchova futbalistov, organizovanie futbalových zápasov, výchova mládeže“. Na základe žiadosti poslancov a starostu MČ prebehla dokonca kontrola vyúčtovania tejto poskytnutej dotácie a nakladania s poskytnutou čiastkou kontrolórkou MČ p. Ing. Poradovou, ktorá uzavrela kontrolu bez zistení a s konštatovaním, že FCL neporušila žiadne platné zákony a vyhlášky SR a ani platné VZN MČ DNV (FCL má k dispozícii Protokol tejto kontroly). Preto považujeme vyjadrenie starostu MČ Bratislava – Devínska Nová Ves za zavádzajúce a poškodzujúce naše občianske združenie. Výbor FK Lokomotívy DNV .

bsk
logobskcsob bskbskbsk bskbskpizza

Úradná správa č.12Návrh zmluvy DNV športZostrihy III liga

Stanovy Klubu

Stanovy Klubu

Vedenie klubu

Management

Partneri

Sponzorstvo klubu